Algemene voorwaarden toegangskaarten

Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van Stichting Oké. Het is derhalve verboden het toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of dit voor commerciële doeleinden op enigerlei wijzen aan derden te verstrekken.
Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het terrein waar de Parkfeesten Helden plaatsvinden: professionele film- en fotoapparatuur (hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen); alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
Bezoekers verklaren zich er mee akkoord, dat zij, alvorens het terrein te betreden, vooraf gefouilleerd kunnen worden. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
Stichting Oké behoudt zich het recht voor, personen van het terrein te verwijderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet.
 Stichting Oké en haar medewerkers, zulks in de breedste zin des woords, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van de Stichting Oké en haar medewerkers en/of derden.
 Stichting Oké heeft het recht om de voorstelling/het evenement te verplaatsen of te annuleren. In geval van annulering of verplaatsing zal de organisator op verzoek het toegangsgeld restitueren.


Disclaimer

Stichting Oké heeft het recht om de voorstelling/het evenement te verplaatsen of te annuleren.
Stichting Oké en haar medewerkers, zulks in de breedste zin des woords, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van de Stichting Oké en haar medewerkers en/of derden.


Gedragsregels

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het terrein waar de Parkfeesten Helden plaatsvinden: professionele film- en fotoapparatuur (hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen); alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
Bezoekers verklaren zich er mee akkoord, dat zij, alvorens het terrein te betreden, vooraf gefouilleerd kunnen worden. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. Stichting Oke behoudt zich het recht voor, personen van het terrein te verwijderen wanneer zij daar aanleiding toe ziet.


Auteursrecht

© Stichting Oké 2014. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site zijn eigendom van Stichting Oké en/of de met haar samenwerkende bedrijven, of zijn opgenomen met voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaar.


Inhoud van de website

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, met als enig doel informatieverstrekking. Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Stichting Oké, noch haar bestuursleden, haar vertegenwoordigers of haar medewerkers zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (de inhoud van) deze site of andere aan deze site gelinkte sites. Onder “schade” moet hier tevens eveneens worden begrepen winstderving en indirecte, incidentele of gevolgschade, of welke vorm van schade dan ook. Stichting Oké heeft het recht om door derden op de website (gastenboek) geplaatste berichten te verwijderen.


Privacyverklaring

Stichting Oké verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website de volgende gegevens: het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt (het IP-adres), de gebruikte browser (type en versie), de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek.Deze gegevens wordt enkel verzameld, opgeslagen en gebruikt met als doel het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.Wanneer u via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal enkel gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden en uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.


De beheerder van de gegevens

Stichting Oké
Asperge 2
5988 JJ Helden
info@parkfeestenhelden.nl